بلغ العلی بکماله کشف الدجی بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله

1 کالا

  • عقیق یمنی خط استاد شمس ، بلغ العلی بکماله

    سفارش دهید
    یا محمد صلی الله علیه و آله یکی از زیبا ترین مدایحی که در وصف رسول مهربانی ها سروده شده شعر سعدی شیرازی است که فرمود : بَــــلغَ الْــــعُلی بِـــکــــــمالِــه کَشَـــــفَ الــدُّجـــی بـــجـــماله. حَــسُنَـــتْ جَـــمیع خِـــصـاله صَـــلّوا عـــــــــــــلیــه و آلـــه