انگشتر های جواهری

اسلایدر جدیدترین محصولات
 • a651jw
 • یاقوت
 • سرخ
 • افریقا
 • تخت
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • 38 * 25 mm
 • مخراجکاری
 • 3,500,000 تومان
 • a638jw
 • عقیق
 • سرخ
 • خراسانی
 • دامله (کابوشن)
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • هشت پر
 • رکاب فیلی
 • 34 * 23 mm
 • بدون مخراجی
 • 2,200,000 تومان
 • a664jw
 • عقیق
 • سرخ
 • یمن
 • تخت
 • نانو تکنولوژی
 • آیات قرآن مجید
 • عثمان طه
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب فیلی
 • 28 * 25 mm
 • مخراجکاری
 • 6,000,000 تومان
 • a657jw
 • عقیق
 • سرخ
 • یمن
 • دامله (کابوشن)
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب خیاره ای
 • 38 * 28 mm
 • بدون مخراجی
 • 4,000,000 تومان
 • a656jw
 • عقیق
 • سرخ
 • یمن
 • دامله (کابوشن)
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب نجفی
 • 35 * 24 mm
 • بدون مخراجی
 • a632jw
 • یاقوت
 • سرخ
 • دامله (کابوشن)
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب فیلی
 • 34 * 25 mm
 • استاد سهراب ساعی
 • بدون مخراجی
 • 2,000,000 تومان
 • a587jw
 • عقیق
 • سرخ
 • خراسان
 • دامله (کابوشن)
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب فیلی
 • 26 * 33 mm
 • بدون مخراجی
 • 3,000,000 تومان
7%
 • a381jw
 • عقیق
 • یمن
 • سرخ
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • رکاب فیلی
 • نقره
 • 20.5 mm
 • 38 * 26 mm
 • بدون مخراجی
 • استاد حمیدرضا جنگی
 • 10,000,000 تومان
 • a654jw
 • عقیق
 • زرد
 • یمن
 • دامله (کابوشن)
 • دست نویس
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب شبکه ای
 • بدون مخراجی
 • 3,500,000 تومان
 • a441jw
 • عقیق
 • سرخ
 • سیاه
 • یمن
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب خیاره ای
 • 36 * 24
 • بدون مخراجی
 • 3,800,000 تومان
 • a653jw
 • یاقوت
 • زرد
 • فست
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • اشکی
 • 33 * 25 mm
 • بدون مخراجی
 • 3,000,000 تومان
 • a652jw
 • درّ (کوارتز)
 • سبز
 • فست
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب شبکه ای
 • 34 * 25 mm
 • بدون مخراجی
 • 2,000,000 تومان
 • a655jw
 • یاقوت
 • سرخ
 • افریقا
 • فست
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • 28 * 25 mm
 • استاد محسن جنگی
 • مخراجکاری
 • 3,500,000 تومان
 • a650jw
 • زمرّد
 • سبز
 • هندوستان
 • فست
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب شبکه ای
 • 31 * 25 mm
 • بدون مخراجی
 • 2,800,000 تومان
 • a387jw
 • عقیق
 • یمن
 • سرخ
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • رکاب فیلی
 • نقره
 • 20 mm
 • 36 * 26 mm
 • بدون مخراجی
 • 2,400,000 تومان

عقیق یمنی شندار اصیل

2,400,000 تومان
 • a495jw
 • فیروزه
 • ایران
 • خراسان
 • نیشابور
 • تخت
 • آبی
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • رکاب فیلی
 • نقره
 • 21 mm
 • 33 * 31 mm
 • بدون مخراجی
 • 3,500,000 تومان

انگشتر های خطی

انگشتر با نگین حکاکی شده
 • a669jw
 • عقیق
 • سرخ
 • خراسانی
 • تخت
 • دست نویس
 • شعر عربی
 • نستعلیق
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • اشکی
 • 32 * 26 mm
 • بدون مخراجی
 • 3,200,000 تومان
 • a667jw
 • عقیق
 • سبز
 • تخت
 • دست نویس
 • اسامی ائمه معصومین علیهم السلام
 • نستعلیق
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب خیاره ای
 • 30 * 26
 • بدون مخراجی
 • 3,200,000 تومان
 • a401jw
 • عقیق
 • یمن
 • سرخ
 • دست نویس
 • چپ کنی
 • نستعلیق
 • اسامی ائمه معصومین علیهم السلام
 • رکاب دست ساز
 • رکاب ورقه ای
 • نقره
 • 20 mm
 • 25 * 36 mm
 • بدون مخراجی
 • 4,500,000 تومان
 • a665jw
 • سرخ
 • یمن
 • دامله (کابوشن)
 • دست نویس
 • آیات قرآن مجید
 • نستعلیق
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب فیلی
 • 25 * 30
 • بدون مخراجی
 • 5,500,000 تومان
 • a662jw
 • عقیق جزع
 • زرد
 • یمن
 • تخت
 • دست نویس
 • اسامی ائمه معصومین علیهم السلام
 • نستعلیق
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب شبکه ای
 • 31*21
 • بدون مخراجی
 • 4,000,000 تومان
 • a664jw
 • عقیق
 • سرخ
 • یمن
 • تخت
 • نانو تکنولوژی
 • آیات قرآن مجید
 • عثمان طه
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب فیلی
 • 28 * 25 mm
 • مخراجکاری
 • 6,000,000 تومان
 • a663jw
 • عقیق
 • پرتقالی
 • یمن
 • تخت
 • دست نویس
 • اسامی ائمه معصومین علیهم السلام
 • نستعلیق
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • حصیری
 • بدون مخراجی
 • 8,500,000 تومان
 • a572jw
 • عقیق
 • پرتقالی
 • یمن
 • تخت
 • دست نویس
 • اسامی ائمه معصومین علیهم السلام
 • نستعلیق
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب صفوی
 • 28 * 24 mm
 • بدون مخراجی
 • 1,800,000 تومان
 • a591jw
 • عقیق
 • پرتقالی
 • یمن
 • تخت
 • دست نویس
 • اسامی ائمه معصومین علیهم السلام
 • نستعلیق
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب صفوی
 • 28*26*23
 • بدون مخراجی
 • 2,200,000 تومان
 • a606jw
 • عقیق
 • عسلی
 • تخت
 • اذکار توحیدی
 • نستعلیق
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • حصیری
 • 26 * 33 mm
 • بدون مخراجی
 • 3,500,000 تومان
 • a604jw
 • عقیق
 • سرخ
 • تخت
 • دست نویس
 • اسامی ائمه معصومین علیهم السلام
 • نستعلیق
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب فیلی
 • 30 * 26 mm
 • بدون مخراجی
 • 3,500,000 تومان
 • a397jw
 • عقیق
 • پرتقالی
 • خراسانی
 • تخت
 • دست نویس
 • اسامی ائمه معصومین علیهم السلام
 • نستعلیق
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب صفوی
 • 26*26
 • بدون مخراجی
 • 2,200,000 تومان
 • a658jw
 • عقیق
 • سرخ
 • یمن
 • تخت
 • دست نویس
 • اسامی ائمه معصومین علیهم السلام
 • نستعلیق
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب صفوی
 • 29 * 27 mm
 • بدون مخراجی
 • 2,500,000 تومان
 • a636jw
 • عقیق
 • پرتقالی
 • سرخ
 • خراسانی
 • تخت
 • دست نویس
 • اسامی ائمه معصومین علیهم السلام
 • نستعلیق
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب رولکسی
 • 30 * 26 mm
 • بدون مخراجی
 • 3,500,000 تومان
 • a635jw
 • عقیق
 • پرتقالی
 • یمن
 • تخت
 • دست نویس
 • شعر عربی
 • نستعلیق
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب خیاره ای
 • 29 * 25 mm
 • بدون مخراجی
 • 3,500,000 تومان
 • a634jw
 • عقیق
 • پرتقالی
 • سرخ
 • خراسانی
 • تخت
 • دست نویس
 • اسامی ائمه معصومین علیهم السلام
 • نستعلیق
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب فیلی
 • 30 * 26 mm
 • بدون مخراجی
 • 3,500,000 تومان

انگشتر های قلمزنی شده

طرح هایی که با قلم و چکش بر روی رکاب ایجاد شده
 • a632jw
 • یاقوت
 • سرخ
 • دامله (کابوشن)
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب فیلی
 • 34 * 25 mm
 • استاد سهراب ساعی
 • بدون مخراجی
 • 2,000,000 تومان
 • a381jw
 • عقیق
 • یمن
 • سرخ
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • رکاب فیلی
 • نقره
 • 20.5 mm
 • 38 * 26 mm
 • بدون مخراجی
 • استاد حمیدرضا جنگی
 • 10,000,000 تومان
 • a344jw
 • عقیق
 • یمن
 • سرخ
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • رکاب فیلی
 • نقره
 • 20 mm
 • 31 * 25 mm
 • بدون مخراجی
 • استاد حمیدرضا جنگی
 • 15,000,000 تومان
 • a641jw
 • عقیق
 • سرخ
 • یمن
 • دست نویس
 • اسامی ائمه معصومین علیهم السلام
 • نستعلیق
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • هشت پر
 • 27 * 25 mm
 • استاد سهراب ساعی
 • بدون مخراجی
 • 6,000,000 تومان
 • a627jw
 • عقیق
 • پرتقالی
 • خراسان
 • تخت
 • دست نویس
 • اسامی ائمه معصومین علیهم السلام
 • نستعلیق
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • 31*28
 • استاد سهراب ساعی
 • بدون مخراجی
 • 3,200,000 تومان
 • a624jw
 • عقیق
 • سرخ
 • یمن
 • دامله (کابوشن)
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب فیلی
 • 37 * 26 mm
 • استاد سهراب ساعی
 • بدون مخراجی
 • 8,000,000 تومان
 • a625jw
 • عقیق
 • سرخ
 • یمن
 • دامله (کابوشن)
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب فیلی
 • 34 * 26 mm
 • استاد سهراب ساعی
 • بدون مخراجی
 • 11,000,000 تومان
 • a502jw
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • رکاب فیلی
 • 30.5 * 27 mm
 • بدون مخراجی
 • 2,500,000 تومان
 • a081jw
 • عقیق
 • پرتقالی
 • بدون حکاکی
 • رکاب ترکیبی
 • رکاب فیلی
 • نقره
 • 19 mm
 • 34 * 14 mm
 • بدون مخراجی
 • استاد فرخاری
 • 1,000,000 تومان
 • a458jw
 • فیروزه
 • نیشابور
 • فست
 • آبی
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • نقره
 • 20 mm
 • 34 * 27 mm
 • بدون مخراجی
 • 5,000,000 تومان
 • a385jw
 • عقیق
 • یمن
 • سرخ
 • بدون حکاکی
 • رکاب دست ساز
 • رکاب فیلی
 • نقره
 • 19 mm
 • 33 * 25 mm
 • بدون مخراجی
 • استاد حمیدرضا جنگی
 • 10,000,000 تومان

تسبیح

تسبیح های جواهری
 • a639jw
 • پرتقالی
 • 250,000 تومان
 • a623jw
 • پرتقالی
 • 350,000 تومان
 • a622jw
 • زرد
 • 350,000 تومان

اسلایدر نوشته ها

اقوام و فرهنگ های مختلف در ادوار متفاوت همواره آلیاژ های متنوعی را برای ساخت انگشتر بکار گرفته اند . طلا بدلیل ویژگی های منحصر به فردی که دارد تنها
0
اقوام و فرهنگ های مختلف در ادوار متفاوت همواره آلیاژ های متنوعی را برای ساخت انگشتر بکار گرفته اند . طلا بدلیل ویژگی های منحصر به فردی که دارد تنها
0
بهترین رکاب ساز انگشتر ایران کیست؟ این سوال بسیاری از علاقه مندان به هنر و فنّ انگشتر سازی سنتی است که ارائه ی پاسخی قاطع به آن بسیار چالش برانگیز
6
جواهرسرا ، مجموعه کارگاه های تولیدی و فروشگاه اینترنتی جواهرات جواهرسرا یک فروشگاه آنلاین تخصصی در زمینه ی طراحی ، ساخت و فروش انواع انگشتر های دست ساز نقره و
0
هنر ایرانی اسلامی حکاکی که بر روی نگین های انگشتری اعمال میشود در واقع مجموعه ای است از سه هنر خطاطی ، طراحی و کنده کاری بر روی نگین .
0
سنگ عقیق یکی از مهم ترین سنگ های جواهری توصیه شده در روایات اسلامیست که همگی کم و بیش آن را میشناسیم و حداقل اسم آن را شنیده ایم .
0
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که انگشتری دیده باشید که سنگ زیبایی دارد اما با رکاب ضعیف . یا رکاب و سنگ خوب اما حکاکی یا قلمزنی ضعیف
0
ساخت رکاب برای نگین برای سفارش ساخت رکاب انگشتر دست ساز باید ابتدا سنگ آماده داشته باشید . چراکه رکاب دست ساز بر خلاف رکاب های آماده یا اصطلاحا ریختگی
0
انگشتر سازی تهران یکی از دغدغه های مهم اهالی محترم هر یک از استان های کشور عزیزمان شناخت انگشتر سازی های معتبر در شهر یا استانشان است . اما هنر
0
بهترین رکاب ساز انگشتر ایران کیست؟ همیشه گران ترین ها بهترین هستند ؟ با چه معیاری بهترین ها را تشخیص دهیم ؟ چرا بهترین رکاب ساز انگشتر ایران حاج حسین
0

مصنوعات برنز و برنج

انواع محصولات برنز و برنز ایرانی
میز عسلی برنجی مدل سه فرشته

صنایع مسی دست ساز

مینا کاری