مشاهده همه
عقیق سبز خطی حکاکی استاد شمس رکاب استاد امامی
عقیق سبز خطی حکاکی استاد شمس رکاب استاد امامی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق زرد خطی دست ساز
انگشتر عقیق زرد خطی دست ساز
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق کبود یمنی اعلاء خطی رکاب شبکه استاد امامی
عقیق کبود یمنی اعلاء خطی رکاب شبکه استاد امامی
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق خط مبین رکاب افتخاری قلمزنی ساعی
انگشتر عقیق خط مبین رکاب افتخاری قلمزنی ساعی
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق خط حرّ رکاب افتخاری قلمزنی ساعی
انگشتر عقیق خط حرّ رکاب افتخاری قلمزنی ساعی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق پرتقالی دست ساز
انگشتر عقیق پرتقالی دست ساز
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروش انگشتر عقیق سبز خط استاد متین
فروش انگشتر عقیق سبز خط استاد متین
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق خط ربیع رکاب سیدی قلمزنی ساعی
انگشتر عقیق خط ربیع رکاب سیدی قلمزنی ساعی
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سرخ خط حم مزین به ذکر یا محمد
انگشتر عقیق سرخ خط حم مزین به ذکر یا محمد
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق نباتی افریقایی خط استاد متین رکاب استاد افتخاری
عقیق نباتی افریقایی خط استاد متین رکاب استاد افتخاری
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق یمنی پرتقالی خط متین رکاب فتوحی
عقیق یمنی پرتقالی خط متین رکاب فتوحی
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق یمنی اعلاء خط استاد متین رکاب استاد امامی
انگشتر عقیق یمنی اعلاء خط استاد متین رکاب استاد امامی
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق یمنی خط متین با رکاب شاهکار استاد امامی
عقیق یمنی خط متین با رکاب شاهکار استاد امامی
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق یمنی خطی با امضاء استاد شمس مزین به فالله خیر حافظا
عقیق یمنی خطی با امضاء استاد شمس مزین به فالله خیر حافظا
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق خط شمس رکاب استاد افتخاری
عقیق خط شمس رکاب استاد افتخاری
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق خطی حکاکی استاد مدنی رکاب استاد امامی
عقیق خطی حکاکی استاد مدنی رکاب استاد امامی
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق سه پوست خط حم رکاب یک تکه دست ساز
عقیق سه پوست خط حم رکاب یک تکه دست ساز
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق خراسانی اعلاء خط حم رکاب استاد امامی
عقیق خراسانی اعلاء خط حم رکاب استاد امامی
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق سرخ خط حم رکاب استاد امامی
عقیق سرخ خط حم رکاب استاد امامی
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق پرتقالی خط حم رکاب افتخاری
انگشتر عقیق پرتقالی خط حم رکاب افتخاری
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سه پوست خطی دست ساز رکاب میرزا قم
انگشتر عقیق سه پوست خطی دست ساز رکاب میرزا قم
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق یمنی اعلاء خطی حکاکی استاد شمس رکاب استاد امامی
عقیق یمنی اعلاء خطی حکاکی استاد شمس رکاب استاد امامی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق سبز زمردی دست ساز
عقیق سبز زمردی دست ساز
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق اونیکس خط سبحان
عقیق اونیکس خط سبحان
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق یمنی خط احمد
عقیق یمنی خط احمد
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق کبود یمنی خط استاد متین
عقیق کبود یمنی خط استاد متین
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق یمنی خط استاد مبین
عقیق یمنی خط استاد مبین
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر خط متین ، عقیق رکاب دست ساز سنگین
انگشتر خط متین ، عقیق رکاب دست ساز سنگین
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق پرتقالی خراسانی خط استاد ربیع
عقیق پرتقالی خراسانی خط استاد ربیع
۵۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق سرخ یمنی کهنه خطی
عقیق سرخ یمنی کهنه خطی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اساتید برجسته حکاکی
مشاهده همه
انگشتر سیترین رکاب مرصع دست ساز
انگشتر سیترین رکاب مرصع دست ساز
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق سرخ آبدار رکاب دست ساز استاد افتخاری
عقیق سرخ آبدار رکاب دست ساز استاد افتخاری
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر یشم اعلاء رکاب ساواس
انگشتر یشم اعلاء رکاب ساواس
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق کرزی رکاب محمودی
انگشتر عقیق کرزی رکاب محمودی
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فیروزه تراش بادومی اصیل نیشابوری
فیروزه تراش بادومی اصیل نیشابوری
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سلیمانی تراش عبدالرزاقی
انگشتر عقیق سلیمانی تراش عبدالرزاقی
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سه پوست کهنه تراش عبدالرزاقی
انگشتر عقیق سه پوست کهنه تراش عبدالرزاقی
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق پرتقالی یمنی رکاب استاد افتخاری
انگشتر عقیق پرتقالی یمنی رکاب استاد افتخاری
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سبز آبدار رکاب ابراهیمی قلمزنی ساعی
انگشتر عقیق سبز آبدار رکاب ابراهیمی قلمزنی ساعی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق یمنی کهنه فاخر آبدار رکاب بصیری قلمزنی دستی
عقیق یمنی کهنه فاخر آبدار رکاب بصیری قلمزنی دستی
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق تراشدار ، تراش قطعی یمنی رکاب دست ساز
عقیق تراشدار ، تراش قطعی یمنی رکاب دست ساز
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق کبود قلمزنی ساعی
انگشتر عقیق کبود قلمزنی ساعی
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر شمش یاقوت رکاب دست ساز ، قلمزنی ساعی
انگشتر شمش یاقوت رکاب دست ساز ، قلمزنی ساعی
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سرخ قلمزنی استاد ساعی ، رکاب نقره
انگشتر عقیق سرخ قلمزنی استاد ساعی ، رکاب نقره
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فیروزه نیشابور فاخر
فیروزه نیشابور فاخر
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق یمنی شندار اصیل
عقیق یمنی شندار اصیل
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
قلمزنی و ان یکاد
قلمزنی و ان یکاد
۹۵۰,۰۰۰ تومان
قلمزنی آهوی استاد جنگی
قلمزنی آهوی استاد جنگی
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سرخ و زرد رکاب سیّد
انگشتر عقیق سرخ و زرد رکاب سیّد
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق کلوخه آفریقایی رکاب دست ساز استاد نجفی
عقیق کلوخه آفریقایی رکاب دست ساز استاد نجفی
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر فیروزه کرمانی رکاب شیخ احمد
انگشتر فیروزه کرمانی رکاب شیخ احمد
۷۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق سوسنی رکاب فیلی
عقیق سوسنی رکاب فیلی
۷۵۰,۰۰۰ تومان
زبرجد فاخر رکاب مرصع
زبرجد فاخر رکاب مرصع
۸۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سبز تراش اشکی با رکاب دست ساز تهران سیدی
انگشتر عقیق سبز تراش اشکی با رکاب دست ساز تهران سیدی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر زنانه عقیق سبز رکاب نقره دست ساز
انگشتر زنانه عقیق سبز رکاب نقره دست ساز
۷۵۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق قلمزنی عقاب
انگشتر عقیق قلمزنی عقاب
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سبز قلمزنی دستی
انگشتر عقیق سبز قلمزنی دستی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سرخ رکاب دست ساز
انگشتر عقیق سرخ رکاب دست ساز
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق یمنی
انگشتر عقیق یمنی
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق یمنی طرح رکاب رسول تهران
عقیق یمنی طرح رکاب رسول تهران
۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده همه
انگشتر عقیق خط مبین رکاب افتخاری قلمزنی ساعی
انگشتر عقیق خط مبین رکاب افتخاری قلمزنی ساعی
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق خط حرّ رکاب افتخاری قلمزنی ساعی
انگشتر عقیق خط حرّ رکاب افتخاری قلمزنی ساعی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق خط ربیع رکاب سیدی قلمزنی ساعی
انگشتر عقیق خط ربیع رکاب سیدی قلمزنی ساعی
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سبز آبدار رکاب ابراهیمی قلمزنی ساعی
انگشتر عقیق سبز آبدار رکاب ابراهیمی قلمزنی ساعی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق یمنی کهنه فاخر آبدار رکاب بصیری قلمزنی دستی
عقیق یمنی کهنه فاخر آبدار رکاب بصیری قلمزنی دستی
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق تراشدار ، تراش قطعی یمنی رکاب دست ساز
عقیق تراشدار ، تراش قطعی یمنی رکاب دست ساز
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق کبود قلمزنی ساعی
انگشتر عقیق کبود قلمزنی ساعی
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر شمش یاقوت رکاب دست ساز ، قلمزنی ساعی
انگشتر شمش یاقوت رکاب دست ساز ، قلمزنی ساعی
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سرخ قلمزنی استاد ساعی ، رکاب نقره
انگشتر عقیق سرخ قلمزنی استاد ساعی ، رکاب نقره
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره قلمزنی دست ساز
انگشتر نقره قلمزنی دست ساز
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قلمزنی و ان یکاد
قلمزنی و ان یکاد
۹۵۰,۰۰۰ تومان
قلمزنی آهوی استاد جنگی
قلمزنی آهوی استاد جنگی
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق قلمزنی عقاب
انگشتر عقیق قلمزنی عقاب
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سبز قلمزنی دستی
انگشتر عقیق سبز قلمزنی دستی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فیروزه نیشابور فاخر
فیروزه نیشابور فاخر
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حکاکی ذکر انگشتری امام زمان (عج) بر روی عقیق یمنی
حکاکی ذکر انگشتری امام زمان (عج) بر روی عقیق یمنی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
عقیق یمنی اصیل قلمزنی سیمرغ استاد جنگی
عقیق یمنی اصیل قلمزنی سیمرغ استاد جنگی
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق خراسانی خط میرزایی قلم زنی ماشینی
عقیق خراسانی خط میرزایی قلم زنی ماشینی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق سرخ خراسانی رکاب قلمزنی قدیمی
عقیق سرخ خراسانی رکاب قلمزنی قدیمی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق یمنی خط استاد ربیع رکاب قلمزنی ماشینی110
عقیق یمنی خط استاد ربیع رکاب قلمزنی ماشینی110
۶۵۰,۰۰۰ تومان
یاقوت سنتتیک
یاقوت سنتتیک
۲۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق سرخ رکاب دست ساز
عقیق سرخ رکاب دست ساز
۴۵۰,۰۰۰ تومان
سیترین چهار رنگ رکاب قلم ماشینی
سیترین چهار رنگ رکاب قلم ماشینی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
اونیکس تراش عدسی رکاب سیاه قلم
اونیکس تراش عدسی رکاب سیاه قلم
۳۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده همه
زبرجد فاخر رکاب مرصع
زبرجد فاخر رکاب مرصع
۸۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سبز تراش اشکی با رکاب دست ساز تهران سیدی
انگشتر عقیق سبز تراش اشکی با رکاب دست ساز تهران سیدی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر زنانه عقیق سبز رکاب نقره دست ساز
انگشتر زنانه عقیق سبز رکاب نقره دست ساز
۷۵۰,۰۰۰ تومان
فیروزه نیشابور رکاب استاد عباسی
فیروزه نیشابور رکاب استاد عباسی
۷۰۰,۰۰۰ تومان
یاقوت معدنی رکاب دست ساز
یاقوت معدنی رکاب دست ساز
۳۵۰,۰۰۰ تومان
انگشتر فیروزه زنانه
انگشتر فیروزه زنانه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
انگشتر فیروزه مصری زنانه
انگشتر فیروزه مصری زنانه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
انگشتر فیروزه زنانه
انگشتر فیروزه زنانه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده همه
سفارش ساخت حلقه ازدواج اصیل ایرانی
سفارش ساخت حلقه ازدواج اصیل ایرانی
تماس بگیرید
حلقه ازدواج عقیق سرخ خطی
حلقه ازدواج عقیق سرخ خطی
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر حلقه ازدواج عقیق چهارگوش مزین به شرف الشمس
انگشتر حلقه ازدواج عقیق چهارگوش مزین به شرف الشمس
تماس بگیرید
حلقه ازدواج نقره پنج نگین فاخر
حلقه ازدواج نقره پنج نگین فاخر
تماس بگیرید
حلقه ازدواج مذهبی ها
حلقه ازدواج مذهبی ها
تماس بگیرید
مشاهده همه
لوح قدیمی عقیق سرخ خطی
لوح قدیمی عقیق سرخ خطی
۷۵۰,۰۰۰ تومان
یشم خطی حکاکی ماشینی
یشم خطی حکاکی ماشینی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
دستبند استیل زنانه
دستبند استیل زنانه
۶۰,۰۰۰ تومان
ست استیل زنانه
ست استیل زنانه
۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده همه
پنج عدد سندلوس خط احمد
پنج عدد سندلوس خط احمد
۲۵۰,۰۰۰ تومان
عقیق سرخ خط استاد متین
عقیق سرخ خط استاد متین
۶۰۰,۰۰۰ تومان
نگین عقیق دورنگ اصیل خراسانی
نگین عقیق دورنگ اصیل خراسانی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
لوح قدیمی عقیق سرخ خطی
لوح قدیمی عقیق سرخ خطی
۷۵۰,۰۰۰ تومان
مهره عقیق حکاکی قدیمی
مهره عقیق حکاکی قدیمی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یشم خطی یا حافظ
یشم خطی یا حافظ
۲۵۰,۰۰۰ تومان
هشت عدد نگین خطی
هشت عدد نگین خطی
۲۸۰,۰۰۰ تومان
عقیق کهنه یمنی خطی
عقیق کهنه یمنی خطی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
مهره عقیق پرتقالی حکاکی قدیمی
مهره عقیق پرتقالی حکاکی قدیمی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حدید خطی برجسته
حدید خطی برجسته
۱۰۰,۰۰۰ تومان
جدید خطی آیت الکرسی
جدید خطی آیت الکرسی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده همه
تسبیح عقیق سرخ آلبالویی 33 عددی
تسبیح عقیق سرخ آلبالویی 33 عددی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تسبیح عقیق زرد معدنی 33 عددی
تسبیح عقیق زرد معدنی 33 عددی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تسبیح عقیق سرخ سلیمانی 33 عددی
تسبیح عقیق سرخ سلیمانی 33 عددی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
سبیح فاخر چشم ببر معدنی 33 عددی
سبیح فاخر چشم ببر معدنی 33 عددی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تسبیح عقیق دراگون طبیعی 33 عددی
تسبیح عقیق دراگون طبیعی 33 عددی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تسبیح عقیق سبز معدنی 33عددی
تسبیح عقیق سبز معدنی 33عددی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تسبیح فاخر عقیق سبز سلیمانی 33 عددی
تسبیح فاخر عقیق سبز سلیمانی 33 عددی
۷۰۰,۰۰۰ تومان
تسبیح عقیق کبود فاخر 33 عددی
تسبیح عقیق کبود فاخر 33 عددی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
تسبیح عقیق سلیمانی زجاجی 33 عددی
تسبیح عقیق سلیمانی زجاجی 33 عددی
۷۰۰,۰۰۰ تومان
تسبیح عقیق پرتقالی صد و یک عددی
تسبیح عقیق پرتقالی صد و یک عددی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
تسبیح صد و یک عددی عقیق پرتقالی
تسبیح صد و یک عددی عقیق پرتقالی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
تسبیح عقیق سرخ سلیمانی سی و سه عددی
تسبیح عقیق سرخ سلیمانی سی و سه عددی
۶۵۰,۰۰۰ تومان
تسبیح عقیق زرد صد و یک دانه
تسبیح عقیق زرد صد و یک دانه
۳۵۰,۰۰۰ تومان
تسبیح حدید سی و سه عددی
تسبیح حدید سی و سه عددی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بیشتر بدانید
رکاب شناسی سفارش ساخت رکاب انگشتر
سفارش ساخت رکاب انگشتر
پنجشنبه 25 شهریور 1400
اخبار فروشگاه انگشتر سازی تهران
انگشتر سازی تهران
پنجشنبه 25 شهریور 1400
رکاب شناسی بهترین رکاب ساز انگشتر ایران
بهترین رکاب ساز انگشتر ایران
سه شنبه 16 شهریور 1400
اخبار فروشگاه فرایند ساخت انگشتر نقره سفارشی
فرایند ساخت انگشتر نقره سفارشی
سه شنبه 19 مرداد 1400
اخبار فروشگاه سفارش ساخت رکاب انگشتر نقره در تهران
سفارش ساخت رکاب انگشتر نقره در تهران
سه شنبه 19 مرداد 1400
آثار و برکات توصیه ی شنیدنی امام عصر علیه السلام به سردار شهید حاج عبدالله نوریان
توصیه ی شنیدنی امام عصر علیه السلام به سردار شهید حاج عبدالله نوریان
شنبه 2 مرداد 1400
اخبار فروشگاه سفارش ساخت انگشتر نقره
سفارش ساخت انگشتر نقره
دوشنبه 28 تیر 1400
رکاب شناسی مدل های رکاب نقره دست ساز
مدل های رکاب نقره دست ساز
دوشنبه 28 تیر 1400
هنر دست چرا بعضی انگشتر ها گران و بعضی ارزان قیمتند؟
چرا بعضی انگشتر ها گران و بعضی ارزان قیمتند؟
دوشنبه 28 تیر 1400
رکاب شناسی انگشتر حلقه ازدواج مذهبی و سنتی دست ساز
انگشتر حلقه ازدواج مذهبی و سنتی دست ساز
دوشنبه 28 تیر 1400

جواهرسرا فروشگاه انگشتر های دست ساز

جواهرسرا یک فروشگاه آنلاین تخصصی در زمینه ی طراحی ، ساخت و فروش انواع انگشتر های دست ساز نقره و فدیوم است . محصولات جواهرسرا به پنج دسته اصلی تقسیم بندی میشوند که هرکدام را به اتخصار معرفی میکنیم.

انگشتر نقره

نقره یکی از قدیمی ترین الیاژ هایی است که برای ساخت پایه ی جواهرات استفاده شده است . انگشتر های نقره عیار های متفاوتی دارند که خالص ترین آنها عیار 999 است که با شمش نقره معروف شده است . نقره با عیار 999 را نمیتوان استفاده کرد چرا که بسیار انعطاف پذیر و حالت پذیر است و از مقاومت پایینی برخوردار است . به همین دلیل برای ساخت پایه ی جواهرات باید نقره را با یک فلز دیگر مخولط نمود که به این عمل عیار نمودن نقره میگویند . معمولا مصنوعات نقره را با عیار 925 یا 950 عیار میکنند . عیار 950 از درخشش و زیبایی بیشتری برخوردار است ولی به اندازه ی کافی مستحکم نیست . و عیار 925 از استحکام بیشتری برخوردار است اما در عوض در طی زمان ممکن است سیاه شود .

انگشتر فدیوم

نقره معمولا با تزریق فلز مس عیار شده و ساخته میشود که همانطور که گفته شد مشکلات خاص خود را دارد . اما سال ها پیش استاد مرحوم حاج حسین جدی دست به نو آوری زد و نقره را با فلز پالادیوم عیار کرد و فلز جدید را فدیوم نامگذاری کرد . فدیوم دیگر نه مانند نقره با عیار 925 سیاه میشود و نه مانند عیار 950 با کوچک ترین برخورد با اجسام تغییر حالت میدهد . لازم به ذکر است که فلز پالادیوم تقریبا دو برابر قیمت طلا عرضه میشود و همین امر باعث شده انگشتر فدیوم حدود چهار برابر قدیمت انگشتر نقره فروخته شود .