تسبیح یکی از ابزار های خاص دین مبین اسلام برای شمارش اذکار توحیدی است . اذکاری که اصلی ترین هدف از تکرار آنها تلقین و تربیت نفس آدمی برای باور آن است .