مشاهده همه
انگشتر عقیق یمنی اعلاء خط استاد متین رکاب استاد امامی
انگشتر عقیق یمنی اعلاء خط استاد متین رکاب استاد امامی
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق یمنی خط متین با رکاب شاهکار استاد امامی
انگشتر عقیق یمنی خط متین با رکاب شاهکار استاد امامی
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق یمنی خط استاد شمس مزین به فالله خیر حافظا
انگشتر عقیق یمنی خط استاد شمس مزین به فالله خیر حافظا
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق خط شمس رکاب استاد افتخاری
عقیق خط شمس رکاب استاد افتخاری
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق خطی حکاکی استاد مدنی رکاب استاد امامی
انگشتر عقیق خطی حکاکی استاد مدنی رکاب استاد امامی
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق سه پوست خط حم رکاب یک تکه دست ساز
عقیق سه پوست خط حم رکاب یک تکه دست ساز
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق خراسانی اعلاء خط حم رکاب استاد امامی
انگشتر عقیق خراسانی اعلاء خط حم رکاب استاد امامی
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سرخ خط حم رکاب استاد امامی
انگشتر عقیق سرخ خط حم رکاب استاد امامی
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق سرخ خط استاد شمس رکاب استاد امامی
عقیق سرخ خط استاد شمس رکاب استاد امامی
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق پرتقالی خط حم رکاب افتخاری
انگشتر عقیق پرتقالی خط حم رکاب افتخاری
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر دست ساز عقیق سه پوست خطی رکاب میرزا قم
انگشتر دست ساز عقیق سه پوست خطی رکاب میرزا قم
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق کبود یمنی اعلاء رکاب شبکه استاد امامی
عقیق کبود یمنی اعلاء رکاب شبکه استاد امامی
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سرخ خط حم رکاب نقره دست ساز استاد افتخاری
انگشتر عقیق سرخ خط حم رکاب نقره دست ساز استاد افتخاری
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق یمنی اعلاء حکاکی استاد شمس رکاب استاد امامی
انگشتر عقیق یمنی اعلاء حکاکی استاد شمس رکاب استاد امامی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق سبز خط استاد شمس رکاب استاد امامی
عقیق سبز خط استاد شمس رکاب استاد امامی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق سبز زمردی دست ساز
عقیق سبز زمردی دست ساز
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق سرخ یمنی خط استاد فخر رکاب استاد افتخاری
عقیق سرخ یمنی خط استاد فخر رکاب استاد افتخاری
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق پرتقالی دست ساز
انگشتر عقیق پرتقالی دست ساز
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق اونیکس خط سبحان
عقیق اونیکس خط سبحان
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق یمنی خط احمد
عقیق یمنی خط احمد
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حلقه ازدواج عقیق سرخ خطی
حلقه ازدواج عقیق سرخ خطی
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق کبود یمنی خط استاد متین
عقیق کبود یمنی خط استاد متین
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش انگشتر عقیق سبز خط استاد متین
فروش انگشتر عقیق سبز خط استاد متین
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق زرد خطی دست ساز
انگشتر عقیق زرد خطی دست ساز
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق یمنی خط استاد مبین
عقیق یمنی خط استاد مبین
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق یمنی پرتقالی خط متین رکاب فتوحی
عقیق یمنی پرتقالی خط متین رکاب فتوحی
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق خط متین رکاب دست ساز سنگین
انگشتر عقیق خط متین رکاب دست ساز سنگین
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق پرتقالی خراسانی خط استاد ربیع
عقیق پرتقالی خراسانی خط استاد ربیع
۵۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه خطی
انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه خطی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق پرتقالی خراسانی خط استاد ربیع
عقیق پرتقالی خراسانی خط استاد ربیع
۵۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده همه
فیروزه تراش بادومی اصیل نیشابوری
فیروزه تراش بادومی اصیل نیشابوری
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق سوسنی رکاب فیلی
عقیق سوسنی رکاب فیلی
۷۵۰,۰۰۰ تومان
زبرجد فاخر رکاب مرصع
زبرجد فاخر رکاب مرصع
۸۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سبز تراش اشکی با رکاب دست ساز تهران سیدی
انگشتر عقیق سبز تراش اشکی با رکاب دست ساز تهران سیدی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر زنانه عقیق سبز رکاب نقره دست ساز
انگشتر زنانه عقیق سبز رکاب نقره دست ساز
۷۵۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق قلمزنی عقاب
انگشتر عقیق قلمزنی عقاب
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سبز قلمزنی دستی
انگشتر عقیق سبز قلمزنی دستی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سرخ رکاب دست ساز
انگشتر عقیق سرخ رکاب دست ساز
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق یمنی
انگشتر عقیق یمنی
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق یمنی طرح رکاب رسول تهران
عقیق یمنی طرح رکاب رسول تهران
۸۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق سلیمانی سه پوست درشت
عقیق سلیمانی سه پوست درشت
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلوخه عقیق افریقایی رکاب سنگین
کلوخه عقیق افریقایی رکاب سنگین
۸۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق سرخ آبدار رکاب دست ساز استاد افتخاری
عقیق سرخ آبدار رکاب دست ساز استاد افتخاری
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر فیروزه کرمانی رکاب شیخ احمد
انگشتر فیروزه کرمانی رکاب شیخ احمد
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فیروزه نیشابوری رکاب نقره
فیروزه نیشابوری رکاب نقره
۴۵۰,۰۰۰ تومان
انگشتر یاقوت کبود رکاب آریان
انگشتر یاقوت کبود رکاب آریان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
درّ مویی اشکی
درّ مویی اشکی
۷۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق زرد افریقایی اعلاء رکاب دست ساز
انگشتر عقیق زرد افریقایی اعلاء رکاب دست ساز
۹۵۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سبز رکاب دست ساز
انگشتر عقیق سبز رکاب دست ساز
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فیروزه مصری رکاب آذری
فیروزه مصری رکاب آذری
۷۵۰,۰۰۰ تومان
انگشتر هفت نگین فاخر
انگشتر هفت نگین فاخر
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
لعل بدخشان صنعتی
لعل بدخشان صنعتی
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فیروزه نیشابور رکاب استاد عباسی
فیروزه نیشابور رکاب استاد عباسی
۷۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق یمنی شندار اصیل
عقیق یمنی شندار اصیل
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فیروزه نیشابوری رکاب نقره
فیروزه نیشابوری رکاب نقره
۵۰۰,۰۰۰ تومان
فیروزه نیشابوری رکاب نقره
فیروزه نیشابوری رکاب نقره
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فیروزه نیشابوری رکاب نقره
فیروزه نیشابوری رکاب نقره
۵۰۰,۰۰۰ تومان
فیروزه نیشابوری رکاب نقره
فیروزه نیشابوری رکاب نقره
۴۵۰,۰۰۰ تومان
انگشتر یاقوت کبود معدنی
انگشتر یاقوت کبود معدنی
۷۰۰,۰۰۰ تومان
یاقوت معدنی رکاب دست ساز
یاقوت معدنی رکاب دست ساز
۳۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده همه
انگشتر عقیق قلمزنی عقاب
انگشتر عقیق قلمزنی عقاب
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سبز قلمزنی دستی
انگشتر عقیق سبز قلمزنی دستی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حکاکی ذکر انگشتری امام زمان (عج) بر روی عقیق یمنی
حکاکی ذکر انگشتری امام زمان (عج) بر روی عقیق یمنی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره قلمزنی دست ساز
انگشتر نقره قلمزنی دست ساز
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فیروزه نیشابور فاخر
فیروزه نیشابور فاخر
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق خراسانی خط میرزایی قلم زنی ماشینی
عقیق خراسانی خط میرزایی قلم زنی ماشینی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق یمنی اصیل قلمزنی سیمرغ استاد جنگی
عقیق یمنی اصیل قلمزنی سیمرغ استاد جنگی
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق سرخ خراسانی رکاب قلمزنی قدیمی
عقیق سرخ خراسانی رکاب قلمزنی قدیمی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
قلمزنی آهوی استاد جنگی
قلمزنی آهوی استاد جنگی
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق قلمزنی چهارمار
انگشتر عقیق قلمزنی چهارمار
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق یمنی خط استاد ربیع رکاب قلمزنی ماشینی110
عقیق یمنی خط استاد ربیع رکاب قلمزنی ماشینی110
۶۵۰,۰۰۰ تومان
قلمزنی و ان یکاد
قلمزنی و ان یکاد
۹۵۰,۰۰۰ تومان
یاقوت سنتتیک
یاقوت سنتتیک
۲۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق سرخ رکاب دست ساز
عقیق سرخ رکاب دست ساز
۴۵۰,۰۰۰ تومان
سیترین چهار رنگ رکاب قلم ماشینی
سیترین چهار رنگ رکاب قلم ماشینی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
اونیکس تراش عدسی رکاب سیاه قلم
اونیکس تراش عدسی رکاب سیاه قلم
۳۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده همه
زبرجد فاخر رکاب مرصع
زبرجد فاخر رکاب مرصع
۸۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر عقیق سبز تراش اشکی با رکاب دست ساز تهران سیدی
انگشتر عقیق سبز تراش اشکی با رکاب دست ساز تهران سیدی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر زنانه عقیق سبز رکاب نقره دست ساز
انگشتر زنانه عقیق سبز رکاب نقره دست ساز
۷۵۰,۰۰۰ تومان
حلقه ازدواج عقیق سرخ خطی
حلقه ازدواج عقیق سرخ خطی
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فیروزه نیشابور رکاب استاد عباسی
فیروزه نیشابور رکاب استاد عباسی
۷۰۰,۰۰۰ تومان
یاقوت معدنی رکاب دست ساز
یاقوت معدنی رکاب دست ساز
۳۵۰,۰۰۰ تومان
انگشتر فیروزه زنانه
انگشتر فیروزه زنانه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
انگشتر فیروزه مصری زنانه
انگشتر فیروزه مصری زنانه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
انگشتر فیروزه زنانه
انگشتر فیروزه زنانه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
انگشتر زنانه عقیق خراسانی
انگشتر زنانه عقیق خراسانی
۲۷۰,۰۰۰ تومان
مشاهده همه
لوح قدیمی عقیق سرخ خطی
لوح قدیمی عقیق سرخ خطی
۷۵۰,۰۰۰ تومان
یشم خطی حکاکی ماشینی
یشم خطی حکاکی ماشینی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
یشم خطی آیت الکرسی
یشم خطی آیت الکرسی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
دستبند استیل زنانه
دستبند استیل زنانه
۶۰,۰۰۰ تومان
ست استیل زنانه
ست استیل زنانه
۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده همه
نگین عقیق دورنگ اصیل خراسانی
نگین عقیق دورنگ اصیل خراسانی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
لوح قدیمی عقیق سرخ خطی
لوح قدیمی عقیق سرخ خطی
۷۵۰,۰۰۰ تومان
مهره عقیق حکاکی قدیمی
مهره عقیق حکاکی قدیمی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یشم خطی یا حافظ
یشم خطی یا حافظ
۲۵۰,۰۰۰ تومان
هشت عدد نگین خطی
هشت عدد نگین خطی
۲۸۰,۰۰۰ تومان
عقیق کهنه یمنی خطی
عقیق کهنه یمنی خطی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
مهره عقیق پرتقالی حکاکی قدیمی
مهره عقیق پرتقالی حکاکی قدیمی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یشم خطی آیت الکرسی
یشم خطی آیت الکرسی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
حدید خطی برجسته
حدید خطی برجسته
۱۰۰,۰۰۰ تومان
جدید خطی آیت الکرسی
جدید خطی آیت الکرسی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
عقیق سرخ خط استاد متین
عقیق سرخ خط استاد متین
۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده همه
تسبیح حدید
تسبیح حدید
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تسبیح شاه مقصود افغان
تسبیح شاه مقصود افغان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
بیشتر بدانید
اخبار فروشگاه ویژگی های یک انگشتر خوب
ویژگی های یک انگشتر خوب
جمعه 28 خرداد 1400
هنر دست چرا بعضی انگشتر ها گران و بعضی ارزان قیمتند؟
چرا بعضی انگشتر ها گران و بعضی ارزان قیمتند؟
پنجشنبه 27 خرداد 1400
هنر دست مدل های رکاب نقره دست ساز
مدل های رکاب نقره دست ساز
سه شنبه 25 خرداد 1400
هنر دست تعرفه و قیمت سفارش ساخت انگشتر نقره دست ساز
تعرفه و قیمت سفارش ساخت انگشتر نقره دست ساز
سه شنبه 25 خرداد 1400
هنر دست انگشتر حلقه ازدواج دست ساز مذهبی و سنتی
انگشتر حلقه ازدواج دست ساز مذهبی و سنتی
دوشنبه 24 خرداد 1400
اخبار فروشگاه سفارش ساخت انگشتر نقره
سفارش ساخت انگشتر نقره
دوشنبه 27 بهمن 1399
آثار و برکات همه چیز درباره ی عقیق جزع
همه چیز درباره ی عقیق جزع
جمعه 21 شهریور 1399
هنر دست ده ویژگی منحصر به فرد محصولات دست ساز
ده ویژگی منحصر به فرد محصولات دست ساز
سه شنبه 6 خرداد 1399
هنر دست وصیت پیامبر به امیرالمومنین و بخشیدن انگشتری
وصیت پیامبر به امیرالمومنین و بخشیدن انگشتری
شنبه 3 اسفند 1398
هنر دست ماجرای خندیدن امام رضا علیه السلام هنگام عیادت مریض
ماجرای خندیدن امام رضا علیه السلام هنگام عیادت مریض
شنبه 3 اسفند 1398

جواهرسرا فروشگاه انگشتر های دست ساز

جواهرسرا یک فروشگاه آنلاین تخصصی در زمینه ی طراحی ، ساخت و فروش انواع انگشتر های دست ساز نقره و فدیوم است . محصولات جواهرسرا به پنج دسته اصلی تقسیم بندی میشوند که هرکدام را به اتخصار معرفی میکنیم.

انگشتر نقره

نقره یکی از قدیمی ترین الیاژ هایی است که برای ساخت پایه ی جواهرات استفاده شده است . انگشتر های نقره عیار های متفاوتی دارند که خالص ترین آنها عیار 999 است که با شمش نقره معروف شده است . نقره با عیار 999 را نمیتوان استفاده کرد چرا که بسیار انعطاف پذیر و حالت پذیر است و از مقاومت پایینی برخوردار است . به همین دلیل برای ساخت پایه ی جواهرات باید نقره را با یک فلز دیگر مخولط نمود که به این عمل عیار نمودن نقره میگویند . معمولا مصنوعات نقره را با عیار 925 یا 950 عیار میکنند . عیار 950 از درخشش و زیبایی بیشتری برخوردار است ولی به اندازه ی کافی مستحکم نیست . و عیار 925 از استحکام بیشتری برخوردار است اما در عوض در طی زمان ممکن است سیاه شود .

انگشتر فدیوم

نقره معمولا با تزریق فلز مس عیار شده و ساخته میشود که همانطور که گفته شد مشکلات خاص خود را دارد . اما سال ها پیش استاد مرحوم حاج حسین جدی دست به نو آوری زد و نقره را با فلز پالادیوم عیار کرد و فلز جدید را فدیوم نامگذاری کرد . فدیوم دیگر نه مانند نقره با عیار 925 سیاه میشود و نه مانند عیار 950 با کوچک ترین برخورد با اجسام تغییر حالت میدهد . لازم به ذکر است که فلز پالادیوم تقریبا دو برابر قیمت طلا عرضه میشود و همین امر باعث شده انگشتر فدیوم حدود چهار برابر قدیمت انگشتر نقره فروخته شود .